پاسخی به سازندگان فیلم توهین آمیز علیه پیامبر اسلام:
به نام خداوند متعال
به تمام کسانی که پیامبر اسلام محمد ( سلام خدا بر او باد) را نمی شناسند:

1-او کسی است که تمامی پیامبران از عالم تا خاتم بشارت آمدنش را دادند به ویژه مسیح و موسی. او برگزیده خداست مانند مسیح و موسی. آیا مسیح و موسی شبیه به پیامبر اسلام نبودند؟ علاوه بر این او آخرین پیامبر بود زیرا کامل ترین بود.
2-او مهربان ترین انسان نسبت به ضعیفان و همه انسان ها و با گذشت ترین فرد نسبت به دشمنانش بود. او پاک ترین- امین ترین- درستکار ترین- شجاع ترین- کامل ترین و دانا ترین انسان زمان خویش بود و همه را به تحصیل علم و دانش تشویق می کرد.
3- او خدا را دوست داشت و همه مخلوقات را جلوه خدا می دانست و آنها را دوست می داشت.
4- آرزوی حضرت محمد رستگاری و نجات همه انسان ها از همه بدی ها و بت ها و زشتی ها در همه اعصار بود. او مرد بزرگی بود و آرزوهای بزرگ نه برای خود بلکه برای بشریت داشت.
او بهترین بود و هست و خواهد بود...


Response to the film makers offensive against the Prophet of Islam
In the name of God
too all those that do not know Prophet Muhammad (peace be upon him):
1- He is the one who did all the prophets of God, especially the gospel of Christ and Moses introduced him. God chose him as chose Jesus and Moses. Moses, Jesus and Muhammad did not like? Moreover, he was the last prophet becuse he was the most complete.
2 - He was the kindest man to the weak people and the most lenient over the enemies. He was the purest - the most honest - the most courageous - the most complete and the most knowledgeable person of his time and encouraged everyone to attend knowledge.
3 - He loved God and all God's creatures.
4 - Muhammad's desire was salvation of all human beings of all Buddhas and of all evil in all ages. He was a great man and had great ambitions to humanity but not for himself.
He was and is and will be the best